INDEXmanifest
ogólnopolskiej grupy twórczej artystów Plastyków "Zachęta"Przeważająca większość artystów plastyków wchodzących w skład naszej grupy dała się już poznać społeczeństwu polskiemu zwłaszcza Warszawie w latach międzywojennych na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.


I z tego też względu grupa nasza przyjęła, dla podkreślenia więzi z ubiegłym okresem twórczym nazwę "Zachęta".


Występując ze swymi pracami, mamy na celu przedstawienie swych poczynań artystycznych, które by świadczyły, że istnieją i rozwijają się inne kierunki oparte na dawnych tradycjach Sztuki Polskiej.


O minionym dziesięcioleciu, bo niemal tyle lat upłynęło od ostatniej naszej wystawy, urządzonej pod znakiem "Niezależnych" wiele by można mówić.


Dość jest wspomnieć, że na skutek nietolerancji władz Z.P.A.P. członkowie naszej grupy znaleźli się w nader niesprzyjających warunkach i nie mogli przejawiać swej działalności artystycznej.


Realistyczne kierunki, których jesteśmy przedstawicielami, nie miały prawa normalnego rozwoju i współzawodniczenia na równi z innymi prądami.


Mimo doznanych krzywd i wypływających z tego trudnych warunków pracy, tworzyliśmy z myślą, że przyjdzie taki dzień, w którym będzie można na nowo wystąpić z własnymi dziełami i przemówić do szerokich rzesz, wszystkich ludzi pracy, znanym i prostym językiem sztuki.


Dzieła wielkich mistrzów wszystkich czasów, a zwłaszcza naszych z potężnym Matejką na czele - są naszym umiłowaniem i wzorem.


Zadaniem naszym jest krzewienie i rozwijanie upodobań do piękna wśród najszerszych mas społeczeństwa.


Sztuka w oparciu o piękno przyrody i otaczającego nas świata może, według naszego mniemania, dać najszlachetniejsze przeżycia. Poprzez piękno w dziele sztuki, choć w części można ukoić cierpienia i zabliźnić rany, przede wszystkim natury moralnej zadane ludzkości, a do dzisiaj nie uleczone, przez ostatnie kataklizmy dziejowe.


Dlatego hasłem naszym piękno w obrazie kontrolowane rozumnie z naturą jest ideałem, do którego artysta powinien dążyć.


Przyjmując realizm jako podstawę w naszych poczynaniach twórczych, wychodzimy z tego przeświadczenia, że wszystkie największe działa sztuki, pomniki przeszłości, wywodzą się z realizmu.


Sztuka, której barwy i formy wysnute są z otaczającego nas piękna przyrody, poparta potęgą myśli, służyć będzie PRAWDZIE, PIĘKNU i DOBRU.
Powyższy tekst opublikowany został w 1957 roku w katalogu WYSTAWA GRUPY ARTYSTÓW PLASTYKÓW "ZACHĘTA". Wystawa ta, trwająca od kwietnia do maja 1957 r., zorganizowana została w auli Politechniki Warszawskiej pod protektoratem rektora PW prof. Władysława Araszkiewicza i wiceprzewodniczącej prezydium Stołecznej Rady Narodowej Kazimiery Kartasińskiej. Wystawiono prace 69 malarzy, 11 grafików i 8 rzeźbiarzy.


Poniżej fotografie stron historycznego egzemplarza katalogu z autografami artystów plastyków biorących udział w pierwszej wystawie "Zachęty". Druk ten pochodzi z archiwum artysty malarza Kazimierza Poczmańskiego, współorganizatora grupy twórczej.